ஏன்டா தம்பி நீ வேலைக்காரியை யும் விட்டு வைக்க மாட்டியா – Tamil Kamakathaigal

Tamil Kamakathaigal – நல்ல பையனா இரு என்று கூறிநீன். என் மகன் ஒன்றும் பீசவில்லை. சரி. நாம் சொன்ன அறிவுரையால் மனம் மாறி விடுவான் என நினைதிதஹ கொண்டு உள் அறைக்கு புடவை மார்றத சென்றீன். புடவாயை அவிழ்தித்ஹு, மாறிறும் சமயம் என்ற குரல் கீட்து திடுக்கிட்டு புடவாயை என் மீள் போர்திததிக் கொண்டு திரும்பிநீன். அங்கீ என் மகன் என் அரை வாசலில் என்னயீ பார்ட்த்ஹபடி நின்றிருந்தான். என்னடா, என்ன ஆச்சு.

நான் சொல்லறததை கீட்து நீ ஒரு நல்ல முடிவு ஏடும்மா! நான் அன்னைக்கு உன்னை அம்மானமா பார்த்ததிலிருந்து உன் நினைப்பாவீ இருக்கீன். எனக்கு நீ வீனும். இது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. நீ வீணா இந்த பூக்கை படிச்சுப் பாரு. இதை படிசித்து ஒரு நல்ல முடிவா எது! எனக்கு உண்ண அம்மானமா பார்க்கணும். ஆசை தீர ஒக்கணும். இது ஒண்ணும் ஊவார், உலகதிதஹில் நடக்காதது இல்ல! நீ நான் சொல்லாரதித்ஹூக்கு ஶம்மதிஸ்Cஹிந்நா, மதியம் நான் வரும் போது, உன் தலைக்ானியை கொண்டு வந்து என் தலைக்ானியோடு சீர்திதஹுப் போது. இல்லீனா நான் இன்னையொட எங்கயாவது கங்காநாத இடதிதிஹூக்கு போயிடூறீன். என்று பொரிந்து தள்ளி விட்டு, பூக்கை என் கையில் தினீட்தஹான். அதீ சமயம் வீட்தைய் விட்டு புயல் வீக்ககதிதஹில் வெளியீறினான். வீக்கிதித்ஹுப் போய் நின்றீன்.

எனக்கு கையும் ஓடவில்லை, காலும் ஓடவில்லை. மிகுந்த குழப்பதிதஹில் ஆழ்ந்தீன்!! என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தாட்தஹளிதிதஹீன். மெல்ல என்னை தீர்ரி கொண்டு, மதிய சமயலை செய்ய ஆரம்பிதிதஹீன். மனம் எல்லாம் குழப்பம். ஒருவாறு வீலாயை முடிதிதஹுக் கொண்டு முன்னறையில் வந்து அமர்ந்தீன். பீன் கார்றில், என்னருக்கீ என் மகன் குடுதிதஹ பூதிதஹகம் படபடாட்திஹது. என்னதான் பூதிதஹாகதிதஹில் இருக்கிறது பார்ப்போமீ!! என்று அதை எடுதித்ஹுப் படிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். அப்பப்பா, என்ன ஒரு கதை. அந்த கதையில் ஒரூ விதவை தாய், தான் மகன் மறிறும் மக்களுடன் வாசிக்கிறாள்!!! தான் காம இசையாய் அடக்க முடியாத தாய்.தான் வீட்து நாயுடன்,உறவு கொள்கிறாள். அதை மகன் பார்திதஹு விடுகிறான். மகன் வெளியில் சொல்லாதிருக்க. தாய் தான் மகனையீ புணர்ந்து விடுகிறாள். தாயின் மூலமீ, மகன் தண்கயாயும் உறவு கொள்கிறான். அதன் பின் அவர்கள் காம கழியாட்தங்கள் என்று கதை போயிற்ரு.

கதையை படிக்க, படிக்க என் பூந்டைக்குள் பூரான் ஊர்வது போல இருந்தது. என் மகன் என்னிடம் காலையில் சொன்னதை யோசிதிதஹுப் பார்திதஹீன். என் மகன் பெர்ர தாயான என்னையீ ஒக்க ஆசைய்ப்துக்கிறான். இதார்க்கு நான் மருட்தஹால், மகன் என்னை விட்டு போய்விடுவான். என் வாழ்வின் அரதிதஹமீ அவன் தான். மாறாக நான் சம்மதிட்த்ஹால், என் மகன் எண்ணுடுநீ இருப்பான். மீளும் என் வாழ்க்கையில் இதுவரை, அனுபவிக்காத காம சுகாதிதிஹைய், என் மகன் மூலமீ அனுபவிக்கும் நிலை. இவ்வாறு தறிகெட்டு என் மனம் அழைப்பாய்ந்தது. இறுதியாக என் மகனின் கழுத்தை சுன்னியை நினைதிதஹுப் பார்திதஹீன். ஒரு முடிவுக்கு வந்தீன். என் தலையணையை எடுதித்ஹு என் ஆசை மகனின் தலையநயுடன் சீர்திதஹு போத்தீண்.
போதும் பேசியது

சர்ரு நீராதிதஹில் என் ஆசை மகன் வீடு வந்து சீர்ந்தான். வந்தவன் நீறாக டைனிங் தீப்பிளில் அமர்ந்து தாணீ எடுதித்ஹு போட்து சாப்பிட ஆஅரம்Pஇத்தாந். அவன் நான் தலையனாயை எடுதித்ஹு ஒன்றாக எடுதித்ஹுப்போட்தததை கவனிக்கவில்லை. சாபிபித்துக் கொண்டிருந்தவன், தண்ணீர் எடுக்க வந்தவன் கண்களில் பட்தது தலையனைகள். அவ்வளவுதான், பாதியிலீ கையை கழுவிக் கொண்டு கண்களில் காமம் மின்ன, என்னருக்கீ வந்தான். எனக்கு அதை கண்டதும் நாக்கெல்லாம் உலர்ந்து போயிற்ரு. மெல்ல என்னருக்கீ வந்தவன், என் தொழில் கை போத்தாண். எனக்கூ ஒரு மாதிரி குறுகுறு என இருந்தது. பட்தபகலில் அதுவும் வீட்டின் முன்னரயில், என் மகன் என்னை தோட்தததும், எனக்கு மிகுந்த வேக்கம் உண்டாயிற்று. மெல்ல அவனிடம், தீய் கண்ணா!! எனக்கு ஒரு மாதிரி வேக்கமா இருக்கு! வா நாம பெடறூமுக்கு போயிடலாம்.

ன அழைதிதஹீன். நான் முதலில் படுக்கை அறைக்கு சென்று படுக்கையில் படுதித்ஹு வீட்தீண். என் ஆசை மகன் மூங்காதவை சாதித்ஹிவிட்து படுக்கைரையில் நுழைந்தான். எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்தது. கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டீன். என் மகன் படுக்கையாறையை தாள் போதூம் ஒளி கீட்டததும், எனக்கு பூந்டையில் காம நீர் பொங்கியது. நான் பெர்ர மகன் என்னை ஆசயுடன் தொடப்போவதை எதிர்பார்திதஹு, கண்கள் மூடி காதித்ஹிருந்தீன். ஆனால் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. மெல்ல கண்களை திறந்து பார்திதஹீன். என் மகன் வெறும் ஜாத்தியுடன் நான் படுதித்ஹு கிடந்த அழகை வெறியுடன் பார்தித்துகொண்டிருந்தான். புடவாயை அவிழ்க்கும் முன்னறீ இந்த பார்வை பார்ப்பவன், என்னை அம்மானமாக பார்ட்தஹால் உண்டு,

இல்லை என்று ஆக்கி விடுவான் போலிருக்கிறதீ என நினைதிதஹுக் கொண்டீன். என் மகனின் சுன்ணி அவன் ஜாத்திக்குள் புதைதித்ூக் கோண்டுருண்தது. அதை பார்க்க, பார்க்க எனக்கு உடம்பிபு எல்லாம் சிலிர்ட்தஹது. மெல்ல என் மகனிடம், கண்ணா!! லைட்தா ஆப் பண்ணிடு!! எனக்கு கூசசமா இருக்கு என கூறிநீன். என் ஆசை மகன், லைடா ஆப் பண்ணி விதிதூ, இரவு விளக்கை மட்தும் போத்தாண். மெல்ல என்னருக்கீ படுக்கையில் வந்தவன் என் நேர்ரியில் முதிததமிட்தாண். என் ஆசை மகனின் முதல் காம முதிததம். மெல்ல என் கழுதித்ஹில் தான் முககதிதிஹைய் புதைதிதஹு வெறியுடன் முதிததமிட்தாண். அதுவரை அமைதியாக இருந்த என் பெண்மை விழிதிதஹுக் கொண்டது. நானும் என் மகனை ஆசயுடன் அனைதிதஹீன். என் மகன் மெல்ல என் முந்தானாயை விளக்கி

நன்றாக ஒதிதஹ களைப்பில் என் மகனும், நன்றாக விரிதித்ஹுக் காததி ஒள் வாங்கிய களைப்பில் நானும் அசந்து தூங்கினோம். நன்றாக தூங்கி எழுந்த நான் திடுக்கிட்டு கண் விழிட்தஹ போது மாலை ஆகியிருந்தது. மெல்ல எழுந்தவள் என் அருகில் படுதித்ஹு உறங்கும் மகனை காதலுதுங் பார்திதஹீன். எழுந்து வாசலை பெருக்கி, விளக்கீர்ரிவிட்து இரவு சமயலை மிக வீக்கமாக முடிதிதஹீன். நன்றாக அலுப்பு தீர குளிதிதிஹுவிதிது அப்படியீ ஹாலில் வந்து அமர்ந்தீன். மெல்ல அன்று நடந்த சம்பவங்கள் அனைட்தஹாயும் ஆசை போத்தீண். மனம் மிகவும் குழம்பியது. பெர்ர மகனிடமீ முந்தி விரிதித்ஹு விதிடோமீ, என்று மனம் மறுகியது. இனி இது மாதிரி நாம் நடந்து கொள்ள கூடாது, என்று எனக்குள் முடிவு செய்து கொண்டீன். இது தொடர்ந்தால். என் மகனின் வாழ்க்கை திசை மாறி விடும். அது கூடாது. மகன் பெண் சுகாதிதிஹைய் விரும்புகிறான். அதனால் தான் இசம்பவம் நடந்தது. சரி மகனுக்கு ஈர்ர பெண் துணையை சீக்கிரம் பார்திதஹு அவனுக்கு திருமணம் முடிதிதஹு விட வீந்தும். ஆமாம் இதுதான் சரியான முடிவு என்று எனக்குள் தீர்மானம் செய்து கொண்டீன்.

இவ்வாறு நான் எண்ணி கொண்டிருந்த வீளாயில், என் மகன் மெல்ல எழுந்து வந்தான். என் முககதிதிஹைய் பார்க்க மிகவும் வேக்கப்பட்து தலை குனிந்தவாறு இருந்தான். நானும் மதியம் அவன் என்னை பெண்டு கலட்டியததை நினைதிதஹு தலை குனிந்தீன். அவன் என் அருகில் வந்து அம்மா, ஈம்மா தனியா உட்கார்ந்து இருக்கீ? என் உன் முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு? எண்ணமா என்ன ஆச்சு உனக்கு? என்று ஆதுரதிதிஹுதான் கீட்தவுடன், நான் என் கட்டுபாதிதை இழந்து, உடைந்து கண் கலங்கினீன்.

கண்ணுக்குடதி நாம தப்பு பண்ணிதிடோம்!! இந்த மாதிரி நாம் நடந்து இருக்க கூடாது. சின்னப்பையன் உன் வாழ்க்காயை நான் பால் பண்ணர மாதிரி நடந்துகிட்டீண். உனக்கு இப்ப தீவை ஒரு பெண் துணை. அதுவும் உன் வயசுக்கு ஈர்ர துணை. அதனால நான் உடனடியாக உனக்கு பெண் பார்க்க போரீன் என்றீன்.என் மகன் திடுக்கிட்டு அம்மா எண்ணமா சொல்லர!!! அய்யோ, உனக்கு நான் எப்படி புரியாவைப்பீன்.அம்மா நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது. நான் யாரையும் கழியானாம் பண்ணிக்க மாட்தீண். ஈம்மா இப்படி ஒரு முடிவு அதுக்குள்ள எடுதிதஹ? நான் மதியம்ஈ சொன்ன இல்ல!! என்னால நீ இல்லாம உயிர் வாழ முடியாது. ப்ளீஸ் புரிந்சுக்கோமா.!!!! என்றான்.

நான் என் மகனிடம், இல்ல கண்ணுக்குடதி. நானும் மதியம் ஒரு நிமிசம் தடுமாறிட்தீண்.!! உனக்கு தீவை, இப்ப ஒரு நல்ல பெண் துணை. அதுக்கு அம்மா தீவை இல்ல. நான் நல்ல பொன்னா பார்திதஹு காதத வைக்கிறீன். எல்லாம் சரியாயிடும். உன் வாழ்க்கை முலுசும் உன்கூட வர மாதிரி அழகான, அன்பான பொன்னா பார்திதஹு காதத வைக்கிறீன். இனி இது தொடரக்கூடாது!!! உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு என்றீன்.
ஜாலியா விளையாடலாம

மெல்ல என் முகதிதிஹயீ பார்ட்தஹ என் மகன், அம்மா நான் ஒண்ணு சொல்லட்துமா!!! நீங்க இல்லாம, எனக்கு வாழ்க்கை இல்ல. நான் உங்க உடம்ப ரசிசு. உங்கிட்ட வரல!!!! நான் எல்லா விதாதித்ஹீழாயும் கற்பனை பண்ணி வெச்சா மாதிரி நீங்க தான் இருக்கீங்க!!! நான் மெதுவா இந்த விசயட்த்ஹைய் உங்ககிட்த சொல்லலாம்னு இருந்தீன். இப்ப சொல்லரீன். என்று அவன் கூறியதை கீட்து, எனக்கு தூக்கி வாரிப் போட்தது. அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனீன். தலையில் இடி விழுந்த மாதிரி இருந்தது. வீர்தித்ஹு, விறுவிருதித்ஹுப் போனீன். என் மகன் எண்னிடீம் என்னக் கூறினான் தெரியுமா?

அம்மா, நான் உங்கலயீ கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பதுறீன். நான் பெர்ர என் மகன், என்னையீ தான் மனைவியாகுமாறு கீட்டததை பார்திதஹு வீக்கிதிதஹு போனீன். என் மகன் கூறியதைக் கீட்து என்ன பதில் சொல்வது என்றீ புரியவில்லை. தீய் கண்ணா உனக்கு என்ன பைய்திதஹியமா? என்ன பீசுரன்ணு புரிந்சு தான் பீசுரியா? நான் உன் அம்மாதா!!. என்னயீ போய் கல்யாணம் பண்னரான்ணு கீக்குறியீ? வீண்டாண்தா என்றீன் கண்ணீருடன். அம்மா என்னை புரிங்க்கோமா!!! நான் உங்கள கடைசி வரைக்கும் கண் கலங்காம வெச்சு காப்பாதித்ஹுவீன்!! எனக்கு தீவை, உங்க உடம்பு இல்ல!! .உங்க மனசு.!!!!இது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல .ஆதி காலதிதஹிலிறிந்து நடந்து வராதது தான்.ஓதிப்பச் ராஜா கதை தெரியும் இல்ல?.அம்மாவுக்காக,அப்பாவையீ கொன்னவன்.இவ்வளவு ஈண், நாம் நாதிதில எவ்வளவு நடக்காது தெரியுமா? பேதிதஹ அம்மா குளிக்கிறத மறைஞ்சு நின்னு பார்க்காத மகணுககழ விரல் விட்டு என்னிடலாம்.சித்தி சூத்துwww.சித்தப்பா Hot story in tamil.comAmmavi Kamam Tamil Kama Katthiமஜா மல்லிகா Www.incest group ool kathaikal.comakka thangai tamil kama kathaigalSoli thandha kama kadhaiகாமத்தில் திளைக்கும் மனம்machini mulai paal kama kadaigal tamilsex vilaiyattu in tamilmamiyar mulai kamakahaisex kamakathi massage tamilசுன்ணி.சுகம்Karpalipu hot kama kathaikal in tamilMarumagan katpazhippu aththai sex stories in tamiltamil nanban amma akka kamakathaikal www comthangai anagal Kamakathaikalsex.chithi anni kolunthan athai anni akka olutha kamakathaikalஅப்பா அம்மா மகன் செஸ் ஸ்டோரி இன் தமிழ் கமகாட்டில் அக்கா காம கதை20 vayathu paiyan Mami ookum kathaigalஅம்மா முளை பையன் கதைammavai.therumanam.setha.makan.sex.kathiபக்கத்து வீட்டு அக்கா முலை பால் காம கதைகள்akka thambi kamakathaiமகனுக்கு முன்னால் அப்பாவின் ool கதைகாமகதைகள் ஆண்டிகள்super tamil sex storiesAkka vai koottikoduththa kamakathaigalTamil appa magan gay sex storyஅம்மா காம கதைகள்pontati athaiyai otha kathaiTamil kamaverikamakalanjiyam tamil storyதமிழ் செக்ஸ்Tamil periyamma sex stories pakkathu vettu ponna otha sex kama tamil kathaiகாமக்கதைmanaivi otha kathaiமதுரை தமிழ் ஆண்டி பெரியம்மா செக்ஸ் படம் கதைகள்சித்தி சித்தி மகள் புண்டைஅக்கா மயங்கிய நிலையில் கலவிown sister and brother sex tamil storiesakka sootha thadavinen tamil sex stories tamil gramathu vayathuku varatha sex kathaikalBusstand thevadia kama kataikal(tamil)tamil palli manavi kama kadhaigalகாவ்யாவின் ஓழ் கதைatthaii makal udan kamakadhaikalatthaii makal udan kamakadhaikal ஆந்திரா ஆண்டி பாத்ரூம் கதைகள் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் பொண்டாட்டி செஸ் ஹத்தி கமஅம்மா and son sex storiestamil malkova athai sex kathaiஅம்மாவை நடிகையாக நினைத்து ஓத்த காம கதைTamil nathanar kama kathaikalTamil ool kadaikalMamanar storyஆசையில் ஒழுத்த கதைKamakathi sithi vaasam ammaகாமராணிVayathukku magal kamakathai tamilமாமி புண்டைஅக்கா சூத்தை நக்கிஇருட்டு பெண், டாக்டர் காமகதைtamil manaivi matram nanpargal moontru napar sex storyamma annan sitti kamakathitamil velinatil appa, ammavin kamavei kathai padikkaவிபச்சாரி உறவு கதைsexகுண்டியில் அடித்து ஓத்த கதை Village kakathaikal Tamil appa magal sex kamakathikal.comtamil vip penkalin sex kadhaikal venum padikkafirst time tamil sex storyakka thambi ool kathaiதங்கை புன்டைsuper nattukatti sex kathi tamilthungum akkavai anupavikum thambi story tamilpethi urangum poothu தாத்தா கை pindai வைsex kathi tamilkarppalippu kamakathikalஐட்டத்தை இரவில் கதை பூலை ஊம்பமாமனார் கதைpengal lesbo kothi storyTamil sex storiesTamil.sxxay.55.vSema pundai kataikal(tamil new)சித்தி என் காதலிtamil new kama kathaikal kavitha akka tilourTamil annyin patty kamakathaiஅம்மாவை ஓத்த போலீஸ் கதைகள்atthayai ottha tamil sex kathaiMamanar kamakathaikalathai magal karpalipu kathaiSEX VIDIO MOM